News & Events

  1. Annapurna Ride for Life 2019 (2019 June)
  2. Second world bicycle day 2019 celebration (2019-06-01)
  3. साईकलमैत्री शहर उन्मुख काठमाण्डौ महानगर: साईकल र्याली कार्यक्रम २०७६ (2019-12-14)
  4. Annapurna Ride for Life 2019
  5. Cycle Rally (2020-02-29)
  6. 7th St. Xavier’s Godawari CycleeRally (2020-02-01)